společnosti K-Term s.r.o., IČ:26420988, se sídlem Nádražní 213, Hostomice 267 24


1. Preambule


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup u společnosti K-Term s.r.o., IČ:26420988, se sídlem: Nádražní 213, Hostomice 267 24, webové stránky www.k-term.cz. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje výrobků a zboží mezi K-Term s.r.o., IČ:26420988, se sídlem Nádražní 213, Hostomice 267 24 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je K-Term s.r.o., IČ:26420988, se sídlem Nádražní 213, Hostomice 267 24

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.


3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: obchod@sklenarstvi-online.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@k-term.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.


4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze e-mail, nebo telefonicky na jednom z uvedených kontaktů na stránce www.k-term.cz.

Platnost cenových nabídek zpracovaných pracovníkem společnosti K-Term s.r.o. je 14 dnů, pokud není uvedeno jinak v e-mailové konverzaci.

Nabídkou k uzavření kupní smlouvy se rozumí zaslání cenové nabídky prodávajícím prostřednictvím e-mailu. Přijetí této nabídky se rozumí akceptování cenové nabídky prostřednictvím e-mailu ze strany kupujícího. K uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází v okamžiku, kdy kupující přijme cenovou nabídku, nebo zašle přímo objednávku na e-mail kupujícího. E-mailem kupujícího se rozumí každý e-mail s koncovkou @k-term.cz, @sklenarstvi-online.cz, nebo e-mailovou adresou k-term@volny.cz. objednávka zboží dojde Prodávajícímu, tj. okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. Uzavření kupní smlouvy Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem, že přijal objednávku na jím zadanou e-mailovou adresu v předchozí konverzaci. Toto potvrzení je vnímáno jako okamžik uzavření kupní smlouvy.

Takto uzavřenou kupní smlouvy lze měnit pouze na základě dohody a souhlasu obou smluvních stran. Kupující a Prodávající mohou od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů.

Změna nebo zrušení objednávky po okamžiku, kdy Prodávající začal plnit na základě uzavřené kupní smlouvy, je možná výlučně na základě dohody a souhlasu obou smluvních stran. V případě jednostranné změny nebo zrušení objednávky ze strany Kupujícího dle tohoto článku, má Prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů, které vznikly v příčinné souvislosti s touto změnou nebo zrušením objednávky.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.


5. Cena a platba

Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena z platné cenové nabídky, nebo z platného ceníku, který byl dodavateli poskytnut. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba v hotovosti při osobním převzetí

Platba kartou při osobním převzetí (prosíme, platbu kartou na pobočce hlaste předem)

Platba předem bankovním převodem

Platba v hotovosti při předání

Dobírkou

Smluvním partnerům Platba převodem se splatností

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.


6. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (tj. například uzavřené skrze e-shop) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku se nevztahuje na smlouvy uzavírané s podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Podle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku však spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. V případě objednávky skel, zrcadel apod., které jsou vyrobeny a upraveny dle spotřebitelem zadaných rozměrů a dle zadaného způsobu zpracování, nemá tento spotřebitel právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 1829 občanského zákoníku.


7. Technické informace

Veškeré informace uvedené na internetových stránkách www.sklenarstvi-online.cz jsou pouze informativní, nezávazné, mají pouze doporučující charakter a nejsou vyčerpávajícím popisem relevantních skutečností. Veškeré tyto informace pak představují pouze obecný subjektivní názor Prodávajícího. Při volbě zasklení a produktů je nutné vždy zohlednit veškeré konkrétní okolnosti a specifika konkrétního projektu včetně souvislosti s jeho dalšími jednotlivými prvky. Výběr jednotlivých produktů je nutné vždy nejprve konzultovat se svým projektantem. Nelze vyloučit, že s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých projektů se některé informace a doporučení ukáží jako nesprávná a neúplná. Vzhledem ke všemu uvedenému tak Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úplnost, pravdivost a správnost uvedených informací.

Prodávající má právo odmítnutí výroby objednávky z důvodu, že objednávka nebude odpovídat vnitřním směrnicím pro bezpečnost ve výrobě. Tímto se rozumí poddimenzovaná izolační skla, či slabá síla skel s ohledem na rozměr. Kupující o tomto faktu bude v nejkratší době informován s návrhem alternativního řešení


8. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží/výrobku kupujícímu, nebo předáním zboží/výrobku prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 4-5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Viz stránka aktuální dodací termíny. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity dodání zboží/výrobku si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná u zboží/výrobku, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Osobní odběr

Přepravní společnost TopTrans (na hmotnost zásilky)

Vlastní doprava

Jiná přepravní společnost

9. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit.

Pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.


10. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof


11. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost okresního soudu v Berouně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Berouně. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.1.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.